πλακόδερμοι

πλακόδερμοι
(placodermes). Υποτάξη ψαριών που έχουν εκλείψει και των οποίων το δέρμα ήταν εφοδιασμένο με οστέινες πλάκες. Είχαν στο στήθος αποφύσεις, που αποτελούνταν ή από ένα άρθρο (αρθρόδειροι) ή από πολλά (αντίαρχοι). Σε πολλά χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με τα σημερινά σαλάχια. Έζησαν κατά τη δεβόνια και τη λιθανθρακοφόρα περίοδο. Η υποτάξη αυτή αριθμεί τέσσερα γένη, τον κοκκόστεο, τον πτέριχθυ, την αστερολεπίδα και τη βοθρυολεπίδα.
* * *
οι, Ν
(παλαιοντ.) απολιθωμένη συνομοταξία αρχέγονων ιχθύων, που έζησαν κυρίως κατά το δεβόνιο, ενώ στο λιθανθρακοφόρο, που ακολούθησε, διατηρήθηκαν δύο μόνο είδη.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. placodermi (< πλάξ, πλακός + δέρμα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • γεωλογία — Επιστήμη που μελετά την εξελικτική ιστορία της Γης και την υλική σύσταση των δυνάμεων που την διαμόρφωσαν. Αναλυτικότερα, η γ. εξετάζει τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης του πλανήτη μας, τους διάφορους παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση της… …   Dictionary of Greek

  • πλάκα — I Αθηναϊκή συνοικία στους ανατολικούς και τους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης. Η συνοικία αυτή ήταν το κέντρο της Αθήνας από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης ως τα τελευταία της βασιλείας του Όθωνα. Το όνομά της οφείλεται σε μεγάλη ενεπίγραφη… …   Dictionary of Greek

  • αιώνες, γεωλογικοί — Η ιστορία της Γης διαιρείται σε πέντε αιώνες: (α) αρχαϊκόςαρχαιοζωικός (που περιλαμβάνει και τον προτεροζωικό, ορισμός που δεν επικράτησε τελικά), (β) πρωτογενήςπαλαιοζωικός, (γ) δευτερογενήςμεσοζωικός, (δ) τριτογενήςκαινοζωικός, (ε) τεταρτογενής …   Dictionary of Greek

  • δεβόνιο — Γεωλογική περίοδος του παλαιοζωικού αιώνα, η οποία ακολουθεί το σιλούριο και προηγείται του λιθανθρακοφόρου. Περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την εξαφάνιση των πραγματικών γραπτολίθων, έως την εμφάνιση του productus και του πρώτου αντιπροσώπου …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”